Beställningsformulär

 

TACHO ONLINE

Välkommen till Tacho Online – din nya tjänst för enklare och effektivare hantering av kör- och vilotider.
Genom att fylla i och skicka in formuläret nedan beställer du din prenumeration av Tacho Online till ditt åkeri.

I prenumerationen ingår:

  • Tillgång till systemet Tacho Online för lagring, analys och rapportering av företagets digitala kör- och vilotidsfiler
  • Uppstart med individuell introduktion
  • Löpande teknisk och administrativ support

Så fungerar betalningen:
Du debiteras en engångskostnad vid uppstart och en månatlig prenumerationskostnad med en fast del (tillgång till systemet samt support) och en rörlig del (baserad på antal förare och bilar registrerade i systemet). Den månatliga avgiften faktureras i efterhand varje månad.

Den första fakturan innehåller engångskostnaden för uppstart och månadsavgiften. Kommande fakturor innehåller endast månadsavgiften för prenumerationen.

Priserna framgår av prislistan nedan. För medlemmar i Sveriges Åkeriföretag gäller särskild prislista.

Avtalstid:
Avtalet löper kalendermånadsvis och gäller tills vidare med en månads skriftlig uppsägning via post eller e-post.

Beställningsformulär:

Villkor:

Allt du behöver veta om Tacho Online

 

Tacho Online

Uppstart & introduktion: 750 kr
Abonnemangsavgift/månad 165 kr/mån
Månadsavgift förare 10:30 kr/mån
Månadsavgift fordon 10 kr/mån
Support teknik/admin 95 kr/mån

Tacho Online är en webbbaserad programvara. För att använda Tacho Online krävs endast tillgång till en dator med internetuppkoppling.

Fullständiga tekniska specifikationer för användningen av Tacho Online kommer inom kort. 

Läs hela personuppgiftsbiträdesavtalet här

INNEHÅLL OCH SYFTE

Den Personuppgiftsansvarige och Personuppgiftsbiträdet har ingått ett avtal (nedan kallat Tjänsteavtal) angående de tjänster som Personuppgiftsbiträdet ska tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige. Med anledning av detta Tjänsteavtal kommer Personuppgiftsbiträdet att behandla personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning. Detta Avtal har upprättats för att bland annat uppfylla kravet i artikel 28 i dataskyddsförordningen om att det ska finnas ett skriftligt

avtal mellan en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den Personuppgiftsansvarige garanterar att denne har rätt att behandla personuppgifter samt att behandlingen är i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med Tjänsteavtalet och med den Personuppgiftsansvariges instruktioner enligt bilaga 1 i detta Avtal. Personuppgiftsbiträdet ska vid behandlingen av personuppgifter följa Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera den Personuppgiftsansvarige om Personuppgiftsbiträdet saknar instruktion om hur denne ska behandla personuppgifter i en specifik situation eller om en instruktion enligt detta Avtal eller i annat fall strider mot Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsbiträdet får inte, utan föreläggande från relevant myndighet eller tvingande lagstiftning:

● samla in eller lämna ut personuppgifter från eller till någon tredje part om inte annat skriftligen har överenskommits,

● ändra metod för behandling,

● kopiera eller återskapa personuppgifter eller

● på något annat sätt behandla personuppgifter för andra ändamål än de som anges i Tjänsteavtalet.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Överföring av personuppgifter till en stat utanför EU och EES kräver den Personuppgiftsansvariges skriftliga samtycke i förväg och får endast ske om villkor för överföring till tredje länder som framgår av Tillämplig dataskyddslagstiftning har uppfyllts.

SÄKERHET

Personuppgiftsbiträdet ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska innebära en

säkerhetsnivå som överensstämmer med Tillämplig dataskyddslagstiftning och som är lämplig med beaktande av:

● de tekniska möjligheter som finns,

● vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,

● de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna och

● hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.

Avtalade åtgärder, vilka uppfyller denna punkt, ska åstadkomma en säkerhetsnivå som Personuppgiftsansvarig bedömer lämplig.

Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter, ska Personuppgiftsbiträdet vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet, när det är lämpligt

● pseudonymisering och kryptering av personuppgifter,

● förmågan att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet

och motståndskraft hos de system och tjänster som behandlar personuppgifter,

● förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident, och

● ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet.

SEKRETESS

Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att säkerställa att endast personer som har ett direkt behov av tillgång till Personuppgifter för att kunna infria Personuppgiftsbiträdets åtaganden i enlighet med Tjänsteavtalet har tillgång till sådan information. Personuppgiftsbiträdet ska se till att samtliga anställda, konsulter och övriga som är involverade i behandlingen är bundna av sekretess samt att de är informerade om hur behandling av personuppgifterna får ske.

UNDERBITRÄDE

För att Personuppgiftsbiträdet ska kunna uppfylla skyldigheterna enligt

Tjänsteavtalet och detta Avtal har Personuppgiftsbiträdet rätt att anlita underbiträde.

Den Personuppgiftsansvarige samtycker till att de underbiträden som listas i bilaga 2 till detta Avtal kan komma att anlitas som underbiträde. Om Personuppgiftsbiträdet avser att ändra, ta bort eller lägga till ett underbiträde kommer Personuppgiftsbiträdet att informera om detta så att den Personuppgiftsansvarige har möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar.

Om Personuppgiftsbiträdet anlitar underbiträde ska Personuppgiftsbiträdet ingå särskilt personuppgiftsbiträdesavtal med sådant underbiträde vad avser underbiträdets behandling av personuppgifter. I ett sådant avtal ska det framgå att underbiträdet har motsvarande skyldigheter som Personuppgiftsbiträdet har enligt detta Avtal. Personuppgiftsbiträdet ska på Personuppgiftsansvariges begäran tillhandahålla kopia av de delar av Personuppgiftsbiträdets avtal med underbiträde som krävs för att utvisa att Personuppgiftsbiträdet uppfyllt sina åtaganden enligt detta Avtal.

ASSISTANS

Personuppgiftsbiträdet ska, med hänsyn taget till Behandlingens art, hjälpa Personuppgiftsansvarig genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i den mån detta är möjligt, så att Personuppgiftsansvarig kan fullgöra sin skyldighet att svara när den Registrerade vill utöva sina rättigheter.

Personuppgiftsbiträdet ska bistå Personuppgiftsansvarig med att se till att den Personuppgiftsansvarige kan uppfylla sina rättsliga skyldigheter som personuppgiftsansvarig enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning.

GRANSKNING

Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom tredje man, genomföra revision gentemot Personuppgiftsbiträdet eller på annat sätt kontrollera att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter följer detta Avtal. Vid sådan revision eller kontroll ska Personuppgiftsbiträdet ge Personuppgiftsansvarige den assistans som behövs för genomförandet.

PERSONUPPGIFTSINCIDENT

Vid en personuppgiftsincident som omfattar personuppgifter som behandlas på uppdrag av den Personuppgiftsansvarige ska Personuppgiftsbiträdet omedelbart undersöka incidenten och vidta lämpliga åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekt och förhindra upprepning. Personuppgiftsbiträdet ska även omedelbart tillhandahålla Personuppgiftsansvarig en beskrivning av incidenten. Beskrivningen ska åtminstone

● beskriva personuppgiftsincidentens art, inbegripet, om så är möjligt, de kategorier av och det ungefärliga antalet registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga antalet personuppgiftsposter som berörs,

● förmedla namnet på den person som kan tillhandahålla mer information eller svara på frågor,

● beskriva de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten, och

● beskriva de åtgärder som Personuppgiftsbiträdet har vidtagit eller föreslagit för att åtgärda personuppgiftsincidenten, inbegripet, när så är lämpligt, åtgärder för att mildra dess potentiella negativa effekter.

AVTALETS UPPHÖRANDE

Villkoren i detta Avtal ska gälla så länge Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter på uppdrag av den Personuppgiftsansvarige.

Om detta Avtal upphör att gälla ska Personuppgiftsbiträdet upphöra med Behandlingen av Personuppgifter och, efter den Personuppgiftsansvariges önskemål, radera eller återsända alla Personuppgifter till den Personuppgiftsansvarige och radera befintliga kopior, såvida inte Tillämplig dataskyddslagstiftning eller nationell rätt kräver att Personuppgifterna lagras. Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att Underbiträde vidtar samma åtgärder.

ÄNDRINGAR

Ändringar eller tillägg till Avtalet ska göras skriftligen och undertecknas av båda Parterna.

TVIST

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras enligt svensk lag och Tjänsteavtalets bestämmelse om tvist. Om Tjänsteavtalet inte innehåller någon sådan bestämmelse gäller att tvist ska avgöras av svensk allmän domstol.

 

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Framåt åkare!

Är du en åkare som vill hänga med i svängarna och driva ditt åkeri mer effektivt och lönsamt i framtiden?

Gå med i Facebook-gruppen Framåt åkare!

Kontakta oss
Green Bundl AB
Transportgatan 4
702 27 Örebro
hej@bundl.se
019-675 46 40

Green Bundl AB © 2022

Bundl är digitalisering för åkerier